10. SINIF MATEMATİK KONULARI 2018-2019
SAYMANIN TEMEL İLKELERİ KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ SORULAR  

FAKTÖRİYEL

PERMÜTASYON

KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ SORULAR  
KOMBİNASYON KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ SORULAR

 

OLASILIK

KONU ANLATIMI

ÇÖZÜMLÜ SORULAR1

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 2

 
FONKSİYONLAR KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ SORULAR  
POLİNOMLAR KONU ANLATIMI

ÇÖZÜMLÜ SORULAR1

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 2

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 3

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 4

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 5

ÇARPANLARA AYIRMA

ÇÖZÜMLÜ SORULAR1

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 2

   
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

ÇÖZÜMLÜ SORULAR

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 2

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 3

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 4

KONU ANLATIMI

TEST 1

TEST 2

KARMAŞIK SAYILAR

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 1

ÇÖZÜMLÜ SORULAR 2

   
DİKDÖRTGEN   ÇÖZÜMLÜ SORULAR  
DÖRTGENLER KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ SORULAR TEST 1

Lise 10. Sınıf Matematik ders konuları ile ilgili olarak yukarıdaki tabloda

konu anlatımı, çözümlü sorular ve konu ile ilgili testler bulunmaktadır.

Konu anlatımları içinde , konu ile ilgili soruların çözümlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için

hızlı öğrenme amaçlı ve pratik yapma alıştırma soruları yer almaktadır.

Bu alıştırma soruları üzerinde rakamların değiştirilmesi ile birlikte soruların cevapları da değişmektedir.

En genel soru çeşitleri üzerinde soruyu değiştirerek çok alıştırma çözüldüğü takdirde ,

matematik işlemlerini yapmakta zorluk çekenler için ,

artık matematik işlemlerini kolaylıkla yapabilme yeteneği kazanıldığı görülecektir .

Bir konu yada soru üzerinde yapılacak olan alıştırma ve çalışma ,

matematiğin diğer konularını anlama da da sizlere kolaylık sağlayacaktır.

Zor matematik sorularını çözebilmek için öncelikle kolay sorular üzerinde çok sayıda alıştırma yapmak gerekiyor.

Ayrıca temel matematik işlemlerini iyice öğrendikten sonra matematiğin diğer konularını anlamak ve çözebilmek kolay olacaktır.

1 .VERİ, SAYMA ve OLASILIK

1. Sayma

Sıralama ve Seçme

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma prensiplerini kullanarak hesaplama

PERMÜTASYON

Sınırsız sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) örneklerle açıklanması.

Her birinden istenilen sayıda kullanılabilen n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin nr farklı şekilde yapılabileceği örnekler/problemler bağlamında incelenmesi.

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilip sıralanabileceğini hesaplama. 

Kombinasyon ;

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplama.

Pascal özdeşliğini gösterme ve Pascal üçgenini oluşturma.

Binom teoremini açıklama ve açılımdaki katsayıları Pascal üçgeni ile ilişkilendirme.

2. Olasılık

Basit olayların olasılıklarını hesaplama.

Bağımlı ve bağımsız olayları örneklerle açıklama; gerçekleşme olasılıklarını hesaplama.

Bileşik olayların olasılıklarını hesaplama.

3 . Fonksiyonlarda İşlemler ve Uygulamaları

Fonksiyonları Simetrileri ve Cebirsel Özellikleri

Bir fonksiyonun grafiğinden, simetri dönüşümleri yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizebilme.

Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonlarını kullanarak f+g, f-g, f.g ve f/g fonksiyonlarını elde etme.

Fonksiyonlarda bileşke işlemini açıklama

Bir fonksiyonun bileşke işlemine göre tersinin olması için gerek ve yeter şartları belirleyerek;

verilen bir fonksiyonun tersini bulma.

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar

İki miktar (nicelik) arasındaki ilişkiyi fonksiyon kavramıyla açıklama;

problem çözümünde fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanma.

4. POLİNOMLAR

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler

Gerçek katsayılı ve bir değişkenli polinom kavramını açıklama

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapabilme

Bir P(x) polinomunun Q(x) polinomuna bölümünden kalanı bulma.

Katsayıları tamsayı ve en yüksek dereceli terimin katsayısı 1 olan

polinomların tamsayı sıfırlarının, sabit terimlerin çarpanları arasından olacağını örneklerle gösterilmesi.

Polinomlarda Çarpanlara Ayırma

Gerçek katsayılı bir polinomu çarpanlarına ayırma.

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözüm Kümeleri

Rasyonel ifade kavramını örneklerle açıklar ve rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili uygulamalar.

Polinom ve rasyonel denklemlerle ilgili uygulamalar.

5. İkinci Dereceden Denklem ve Fonksiyonlar

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözme.

Karmaşık sayılar

i sanal birim olmak üzere bir karmaşık sayının biçiminde ifade edildiğini açıklama.

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri belirlenmesi.

PARABOL

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonu açıklar ve grafiğini çizebilme.

İkinci derece denklem ve fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözebilme.

6. Dörtgenler ve Çokgenler

Dörtgenler ve Özellikleri

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklama.

Özel Dörtgenler

Yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare ve deltoid ile ilgili açı, kenar ve köşegen özelliklerini açıklama. 

Yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare ve deltoidin alan bağıntılarını oluşturuma

Dörtgenlerin alan bağıntılarını modelleme ve problem çözmede kullanma.

Çokgenleri açıklar, iç ve dış açılarının ölçülerinin hesaplanması.

9 .GEOMETRİK CİSİMLER

Katı Cisimlerin Yüzey Alanları ve Hacimleri

Dik prizma ve dik piramitlerin yüzey alan ve hacim bağıntıları

Katı cisimlerin yüzey alan ve hacim bağıntılarını modelleme ve problem çözmede kullannabilme.

Çember

Makale Sayısı: 5

Geometrik Cisimler

Makale Sayısı: 2