Harezmi

Category: Ünlü Matematikçiler Published: Sunday, January 08 2017
HAREZMİ ,

Türk İslam dünyasında yaşamış, Cebir alanında Ilk kez kitap yazan Müslüman, matematik coğrafya, astronomi bilginidir.

780 yılında Harezm de doğdu. 850 yılında Bağdat'ta vefat etti. Adı , Muhammed bin Musa El Harezmi olup,

batıda Latince'de Alkhorizmi, Fransa da Algorithme , İngilizce de ise Augrim olarak bilinmektedir.

Harezmi, matematik astronomi ve coğrafya alanında pek çok eser yazmıştır.

Harezmi, “ kitap fil hesap” adlı eserinde Günümüzde kullanılan sıfırlı Arap rakamlarını ve ondalık sayı sistemini açıklamıştır.

Bu eser batıda Adelhard Bath tarafından Latinceye tercüme edilerek yayınlandı.

“Kitabu cedavilin nücum ve hareketiha” isimli eserinde astronomi ile ilgili bilgiler bulunup,

gezegenler ve yıldızların eylemleri ve hareketleri ile ilgili araştırmalar bulunmaktadır.

Harezmi'nin en önemli eserlerinden biri de "kitabun muhtasar fi'l hesab'il hindi" adlı eseri olup,

bu eser Cambridge Üniversitesi kütüphanesinde Algorithmi de İndorum adı ile , latinceyeye çevrilmiş olarak bulunmaktadır..

Harezmi bu eserinde matematiği ile ilgili bilgiler yazmıştır.

Harezmi'nin en önemli eseri ise “ Kitab ul muhtasar fi hesab'il cebri ve'l mukabele” isimli eseridir.

Bu ise İngiltere'de Oxford Bodllyn kütüphanesindedir.

Bu eser matematikte cebire adını veren eserdir. Harezmi bu eserinde birinci ve ikinci dereceden denklemlerin

çözüm yollarının başlangıcını bulmuş, ticari hayatta kullanılan matematiksel işlemleri anlatmış ,

zamanın devlet işlerine ait hesaplamaların yapılması , bina yapımında kullanılan ölçme ve hesaplamalar,

müslümanlar için gerekli olan miras ve taksim işlemleri konusunda kullanılacak aritmetik ve cebir işlemlerini örneklerle açıklanmıştır.

Harezmi cebir ile geometri arasında bağlantı kurarak Analitik geometrinin ilk öncülüğünü yapmıştır.

Bu kitabın ikinci bölümünde , kare, dikdörtgen, üçgen, eşkenar dörtgen,

daire gibi geometrik şekillerin alan hesaplamalarını anlatmıştır.

Harezmi'nin bilinen diğer eserleri ise, kitabun fil coğrafya, kitabun fil hisab vel hendese musiki,

Kitabun fit tarikat, Sunil usturlab, kitabı tarih , kitabu takvim gibi eserleridir.

Harezmi günümüzde çarpanlara ayırma ve özdeşlik olarak bilinen cebirsel işlemleri ilk defa kullanan büyük bir matematikçidir.

Harezmi kendini Bağdat ta Önemli hocalardan ders alarak yetiştirdi. Abbasi halifesi Me 'mun dan çok büyük destek görmüştür.

Kütüphanenin idaresini Harezmi ye vermiştir Bunun sayesinde Harezmi o devre kadar yazılmış,

matematik ve astronomi ile ilgili bütün kaynakları inceleme imkanı buldu.

Harezmi 830 senesinde astronomi ve coğrafya alanında çok büyük araştırmalar yapmış Hindistan'a da gitmiştir. Hits: 5114